Általános szerződési és felhasználási feltételek

Jelen „Általános szerződési és felhasználási feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a rendo.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) üzemeltető RENDO Digital Kft. (továbbiakban: Vevő), valamint a Honlapon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Eladó, együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amelynek igénybevétele a Honlapon keresztül történik.


A Honlap üzemeltetője

Cégnév: RENDO Digital Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.
Cégjegyzékszám: 01-09-177557
Bejegyezte: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24691149-2-42
Közösségi adószám: HU24691149
Kamarai regisztrációs szám: BU24691149
Telefon: (1) 794-1210
Email: info@rendo.hu


Az Eladó

A Honlapon Magyarország területéről minden, 18. életévét betöltött, magyar adóazonosító jellel és bankszámlával rendelkező magánszemély, valamint Magyarországon bejegyzett, magyar adószámmal és magyar bankszámlával rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet értékesíthet terméket, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, illetve tudomásul veszi a Honlapon közzétett információkat, felhasználási és felvásárlási feltételeket. Magyarország területén kívülről szolgáltatásaink nem elérhetők.


Az adásvétel folyamata

A Vevő a Honlapján elérhető katalógusban megtalálható használt cikkeket vásárol az Eladótól az alábbiak szerint:

- az Eladó kiválasztja az általa eladni kívánt terméket a Honlapon szereplő termékválasztékból;
- a kiválasztott termék adatlapján meghatározott módon az Eladó megjelöli az eladásra szánt termék tulajdonságait, állapotát a valóságnak megfelelően;
- a tulajdonságok megadása után a Honlapon megjelenik az ár, amelyért a Vevő megvásárolja a terméket, amennyiben az minden tekintetben megfelel a termékadatlapon közölteknek;
- amennyiben az Eladó a feltüntetett árat elfogadja, a terméket a kosarába helyezi;
- a fenti lépések ismétlésével a kosárba több termék is helyezhető, végül a kosár összegző megtekintése után lehetőség van az ajánlati folyamat lezárására;
- a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok megadásával és elküldésével az ajánlattételi folyamat lezárul. Az Eladó az ajánlat elküldésével nyilatkozik, hogy a terméket Vevő részére el kívánja adni, és a szolgáltatásra vonatkozó, jelen ÁSZF-et és a Honlapon közzétett egyéb információkat megismerte, az azokban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti;
- az Eladó becsomagolja a terméket és tartozékait és az emailben kapott postai címirattal felcímkézve a csomagfeladásra alkalmas postahivatalok egyikében díjmentesen feladja azt a Vevő címére;
- a termék a Vevőhöz történő beérkezést követően minőségellenőrzésen esik át, melynek során, egyebek mellett, a termékadatlapon megadott tulajdonságok kerülnek ellenőrzésre;
- amennyiben a termék minden tulajdonsága megegyezik az Eladó által megadottakkal, a Vevő a termék ellenértékét a megadott bankszámlára történő átutalással kifizeti az Eladónak.


A termék tulajdonságai

A megadott termékadatok a szerződés részét képezik, ezért az Eladó köteles a termék tulajdonságait, állapotát a valóságnak megfelelően feltüntetni a Honlapon közzétett termékadatlapon. A Vevő a termékek jellemzésére használt fogalmakat az általános nyelvben használt fogalmaknak megfelelően értelmezi és ezen fogalmak Felek általi azonos értelmezéséhez a Honlapon magyarázatot bocsát rendelkezésre.


Szállítási feltételek, a termék beküldése a Vevőhöz

Az ajánlat lezárását követően az Eladó az általa megadott email címre ún. címiratot kap, melynek kinyomtatásával és a küldeményre történő felragasztásával az ország összes csomagfeladásra alkalmas postahivatalában ingyenesen adhatja fel termékeit, amennyiben az egy csomagban beküldött termékek összesített értéke eléri az 1 000 Ft-ot. A Vevő csak az általa küldött címirattal feladott termékeket veszi át, a hozzá más módon eljuttatott termékeket nem köteles átvenni.

Az Eladó köteles a terméket a címirat kiküldésétől számított 5 napon belül postára adni. Az ennél később történő csomagfeladás esetében a Vevő jogosult az ajánlati árat a piaci árak változása miatt csökkenteni. A Vevő az áru átvételéről emailben tájékoztatást küld az Eladónak, ezzel azonban a Honlapon feltüntetett ajánlati ár nem válik végleges vételárrá.

A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy bár az általa emailben rendelkezésre bocsátott címirattal feladott csomagokra rendelkezik biztosítással és káresemény esetén az Eladóval együttműködik, a küldemény szállítás során történő eltűnése, károsodása vagy megsemmisülése miatt keletkező károk kockázatát az Eladó viseli. A termék beküldésének megfelelő csomagolásban kell történnie, mely megóvja a terméket a szállítás során. A Honlapon a csomagolás módjáról bővebb információ áll rendelkezésre.

Amennyiben az Eladó a címiratot nem rendeltetésszerűen használja fel és ezzel a Vevőnek kárt okoz, köteles a Vevő ebből eredő kárát megtéríteni.

A választékban nem szereplő termékek eladására a Honlapon keresztül nincs mód. A Vevő adománynak tekint minden olyan hozzá beérkező terméket, amely a Honlapon található katalógusban nem szerepel vagy amelyet a Honlapon nem kínáltak fel neki megvételre.

A küldeményeket a Magyar Posta Zrt. szállítja.


A szerződés

Ha a termék állapota megfelel az Eladó által megadottaknak és egyéb ármódosító vagy korlátozó tényező nem áll fenn (pl. késői beküldés, egyéb tartozékok hibája), az eredeti ajánlati ár véglegesítésre kerül, mint vételár, és a szerződés létrejön.

Ha a termék állapota eltér az Eladó által megadottaktól, a Vevő nem köteles az eredeti ajánlati árat elfogadni, helyette emailben új ajánlatot tehet az Eladónak. Ha a Vevő új ajánlatot tesz, az Eladó köteles ezt 7 napon belül emailben elfogadni vagy elutasítani. Amennyiben az Eladó az új ajánlatot 7 napon belül nem utasítja el, az ajánlat az Eladó részéről az új feltételekkel elfogadottnak tekintendő, és a szerződés létrejön. Ha az Eladó az ajánlatot kifejezetten elutasítja, a Vevő a terméket az Eladó költségére visszaküldi. Amennyiben az Eladó a küldeményt a postai letéti időt követően sem veszi át, ezzel elfogadja Vevő új ajánlatát és a szerződés létrejön. A Vevő jogosult az átvétel megtagadása miatt felmerült csomagolási és szállítási költséget az általa utoljára ajánlott árból levonni.

A Vevőnek joga van bármely termék megvásárlását indoklás nélkül visszautasítani és a terméket az Eladónak visszaküldeni. Ebben az esetben a Felek között nem jön létre szerződés.


Árak

A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak.


A vételár kifizetése

A vételár kifizetése a szerződés létrejöttét követően 2 munkanapon belül megtörténik az Eladó által megadott magyarországi bankszámlára történő átutalással. Amennyiben a termék állapota megfelel az Eladó által megadottaknak és egyéb ármódosító vagy korlátozó tényező nem áll fenn, a vételár átutalása a beérkezést követő 2 munkanapon belül megtörténik. A Vevő kizár minden más fizetési módot, beleértve a készpénzes kifizetést is.

Az átutaláshoz szükséges adatok pontosságáért az Eladó felel. A hibás vagy nem teljes körű adatközlésből eredő bármely késedelemért vagy téves átutalásért a Vevő nem vállal felelősséget.

A Vevő felhívja az Eladó figyelmét, hogy a gyors kifizetéshez a termék adatainak és tulajdonságainak korrekt, pontos megadása, valamint a termék mielőbbi postára adása szükséges.


Számlázás

Ha az Eladó nem magánszemély, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szerződés létrejöttét követően köteles számlát kiállítani az általa értékesített termékekről a Vevő felé.


Nagy értékű kosarak

A Vevő nagy értékű termékek és nagy értékben összeállított, 200 000 Ft összértéket meghaladó termékcsomagok (kosarak) szállítását nem vállalja, ilyen esetben a termékcsomag személyes leadásának lehetőségét biztosítja. A Vevő 600 000 Ft összértéket meghaladó termékcsomagokat a Honlapon keresztül nem, csak egyedi szerződés keretében vásárol fel, az ilyen csomagok átvételét megtagadhatja.


Kereskedelmi mennyiség

A Vevő kereskedelmi mennyiséget egyedi szerződés keretében vásárol fel. A Honlapon keresztül kereskedelmi mennyiség értékesítésére nincs lehetőség, a Vevő az ilyen mennyiség felvásárlását megtagadhatja.


A termék tulajdonjoga, az Eladó és Vevő egyéb kötelezettségei és felelőssége

Az Eladó jelen ÁSZF elfogadásáról a Honlapon tett nyilatkozatával és az eladási ajánlat elküldésével kijelenti, hogy a termék teljes jogú tulajdonosa vagy jogosult a terméket a Vevőnek értékesíteni és az értékesítés az eredeti tulajdonos hozzájárulásával történik. Amennyiben a későbbiekben harmadik fél jogot formál az eladott termékre, az Eladó köteles a harmadik fél minden ebből származó igényét kielégíteni.

A termék tulajdonjoga a szerződés létrejöttének pillanatában száll át a Vevőre. A termék tulajdonjogának átruházása nincs kihatással az Eladó által kötött egyéb szerződésekre és az Eladónak a termékkel összefüggő szerződéses kötelezettségeire, különösen nem az Eladó előfizetési szerződésére vagy részletfizetési kötelezettségére. A Vevő semmilyen szerződési és fizetési kötelezettséget nem vállal át az Eladótól. Amennyiben az Eladó harmadik fél felé vállalt kötelezettsége megszegésével a Vevőnek kárt okoz, köteles azt a Vevőnek haladéktalanul megtéríteni.

Az Eladó kijelenti, hogy a termék Honlapon keresztül történő eladása nem sérti harmadik személy jogait, tudomása szerint az általa kínált termék nem tárgya bűncselekménynek (pl. csalás, lopás vagy egyéb vagyon elleni bűncselekménynek), a termék eredete nem gyanús, nincs tudomása róla, hogy a készülék hamisítvány, vagy hogy szerzői jogot, védjeggyel, márkával kapcsolatos jogot sért.

A termék eredetével kapcsolatban felmerült gyanú esetén a Vevő jogosult annak eredetét igazoló dokumentumokat vagy bizonylatot (pl. számla) vagy egyéb magyarázatot követelni, és a termék megvásárlását ezen magyarázatoktól és bizonylatoktól függővé tenni. A Vevő felhívja az Eladó figyelmét, hogy a készülékeket sorozatszámuk alapján azonosítja. Ha a Vevőhöz olyan készülék érkezik, amelynek ellopását korábban bejelentették vagy eredete erősen gyanút keltő, az ilyen eseteket azonnal továbbítja a Rendőrségnek.

Az Eladó kijelenti, hogy nem ismert számára a termék semmilyen látható vagy rejtett hiányossága, amit a Vevő elől elhallgat.

A Vevő kijelenti, hogy felelősséget vállal az általa átvett termékben az általa vagy szerződéses partnerei által okozott, a termék átvételét követően keletkezett károkért.


Adatbiztonság, adattörlés

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a beküldött termék használata semmilyen módon (pl.: PIN kóddal, jelszóval, szolgáltató által, stb.) ne legyen korlátozva, különösen úgy ne, hogy az a termék vizsgálatát, továbbértékesítését vagy teljes körű további használatát megakadályozhassa.

Az Eladó kötelessége továbbá a termék beküldése előtt a személyes adatok teljes körű törlése (pl.: telefonkönyvből, alkalmazásokból, emailek, szöveges üzenetek, képek, stb.). Ha az Eladó adathordozó eszközt (pl. memóriakártya) is beküld a Vevőnek, az ezen található személyes adatokat is köteles eltávolítani.

A beérkezett termék állapotellenőrzése során a Vevő törli az adatokat, de ezen eljárás teljes körű alkalmazására nem vállal kötelezettséget. A Vevő nem felel a terméken, a hozzá tartozó adattároló eszközön található személyes adatokért és egyéb tartalmakért, azért pedig különösen nem, hogy ezek az adatok ne kerülhessenek harmadik fél kezébe. Az Eladó mentesíti a Vevőt az esetlegesen nem törölt adatok harmadik személy kezébe jutásának vagy az azokkal történő harmadik személy általi visszaélésnek a felelőssége alól.

A Vevő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az adatok nem kerülnek elmentésre, azok elvesztéséért a Vevő nem vállal felelősséget. A Vevő semmiféle adathordozót (pl.: SIM-kártyát, memóriakártyát) nem őriz meg és nem tud visszaszolgáltatni.


Személyes adatok felhasználása és azok védelme

A Honlapon történő termékértékesítéshez az Eladónak nem kell regisztrálnia, személyes adatok megadására (pl. név, cím, bankszámlaszám) azonban szükség van. A Honlap használatához szükséges személyes adatok felhasználásáról az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.


Zárórendelkezések

A Felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

A megkötött szerződés nem minősül írásban kötöttnek, azt nem iktatják és a továbbiakban nem visszakereshető.

A Felek között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadóak. A szerződés egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényben marad. Az érvénytelen pontok helyett a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek életbe.

A Vevő tevékenységével kapcsolatos esetleges panaszával az Eladó elsősorban a Vevőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken. Panaszának nem megfelelő vagy nem kielégítő rendezése esetén az Eladó az alábbi szervekhez fordulhat:
- Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel.: (1) 488-2131)
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas u. 19., Tel.: (1) 450-2598).

Vitás kérdésekben a Vevő a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

Ezen ÁSZF-től eltérő vagy más partnerek Általános Szerződési Feltételeit a Vevő nem ismeri el, magára nézve azokat nem tartja követendőnek.

Jelen ÁSZF kiegészítése vagy megváltoztatása csak írásban történhet. A Vevő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, az Eladó előzetes tájékoztatása nélkül, bármikor módosítani.

Budapest, 2022. február 8.